Palmer, Wasilla and Matsu Market Memo 3-14 to 3-21, 2016